fbpx
adobestock_250814890-3

Kallelse till årsstämma i colabitoil sweden ab (publ)

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
• dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021, och
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail
Förhandsröstning, så kallad poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till bolaget per post till adressen Colabitoil Sweden AB, Nygatan 34, 803 11 Gävle (märk brevet Bolagsstämma) eller per e-post ir@colabit.se. Röstformuläret finns tillgängligt för nedladdning längre ner på denna sida eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 17 maj 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 11 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt för nedladdning längre ner på denna sida.

Colabitoil Fullmaktsformulär årsstämma 2021

Colabitoil Kallelse årsstämma 2021

Colabitoil Poströstningsformulär 2021

Dela

Senaste

Årsstämma Colabitoil Sweden AB

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), org.nr 556478-4485, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022. Fullständig kallelse och övriga dokument kan laddas

Read More »

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle