fbpx

Med miljö i tankarna

Hållbarhet

Hållbarhet skapar tillväxt. Det är vi på Colabit fast beslutna om. Därför ser vi det som positivt att det ställs högre krav på hållbarhet – från vår omvärld, våra kunder och anställda.

Vi vet att förändringar i klimat och hälsa påverkar förutsättning för liv här på jorden. Därför är det viktigt att vår påverkan på miljön är så liten som möjligt. Det innebär att företag och privatpersoner i första hand bör minska sin användning av energi.

Det som driver oss är tanken på vad vi lämnar efter oss till kommande generationer. Både genom våra förnybara drivmedel och en hållbar ekonomisk tillväxt. Det är därför vi alltid har miljön i tankarna. Det gäller såväl klimat, hälsa, arbetsmiljö som gröna siffror.

Förnybara bränslen

Kol, bensin, diesel och naturgas är exempel på fossila drivmedel. De är den största källan till utsläpp av växthusgaser – som bidrar till vår klimatförändring.

Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar som bevarats i sediment eller sedimenterad berggrund. Från början var det små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på botten av hav och insjöar. Under miljoner år har dessa organiska rester täckts av tjockare sedimentlager och utsatts för ökande tryck och temperatur. Sakta har det omvandlats till kol, olja och gas. Det är ämnen som vi människor letar upp för att använda som bränsle. Vid förbränning släpps den lagrade koldioxiden ut i atmosfären, och bidrar till att värma upp vår planet. Det just det här vi måste undvika.

Att ställa om från fossila till förnybara bränslen är helt avgörande för att bromsa klimatförändringar.

Colabits roll för klimatet

Målet för Colabit är att bidra till din omställning till förnybara drivmedel. Därför säljer vi redan idag bränslen från andra tillverkare – innan vårt eget finns på marknaden. Du hittar HVO100 och andra drivmedel i högsta miljöklass på våra tankstationer.

Det måste vara enkelt att ställa om till förnybart. Därför säljer vi noga utvalda bränslen av högsta miljöklass.

Kunderna kan köra in på någon av våra tankstationer och välja det bränsle som passar bäst. Alla drivmedel kan användas direkt i tanken, oavsett om det gäller diesel eller bensin.

Idag står transportsektorn inför många utmaningar. Den behöver genomgå stora förändringar på historisk kort tid.

Men företag ska inte tvingas bromsa sin verksamhet för att ställa om till förnybart. Tvärt om. Colabit hjälper företagare till en enklare vardag och minskade koldioxidutsläpp. Vi ger branschen förutsättningar att ta ansvar för sin del, för att vi tillsammans ska nå klimatmålen.

 

Grön tillväxt

För oss på Colabit handlar ekonomisk hållbarhet om ekonomisk tillväxt. Med vårt engagemang i samhället vill vi skapa goda relationer och få med fler på resan mot en minskad miljöpåverkan. Dessa relationer är grunden för vår hållbara ekonomiska tillväxt. Ett gott anseende ökar det lokala engagemanget, vi får lättare nya kunder samt förbättrar relationerna med kommuner och organisationer. Genom en öppen dialog med intressenter skapar vi förtroende för vårt företag.

Ett ökat ekonomiskt kapital ska ske på minsta möjliga bekostnad av andra tillgångar, till exempel naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd. Vi ska leva på avkastningen av jordens tillgångar – inte förbruka dem.

Arbetsklimat

Vi satsar på arbetsmiljön och god hälsa bland våra medarbetare. Vårt arbetsklimat är lika viktigt för oss som HVO100 är för klimatet. Därför gör vi allt för att våra anställda ska trivas. Då finns en större chans att våra medarbetare är lojala och gör ett bra jobb. De stannar kvar, blir goda ambassadörer och produktiviteten ökar.

Mångfald är viktigt, allas kompetens och goda egenskaper ska tas tillvara. Blandade grupper visar sig också vara mer kreativa än homogena grupper.

Ett gott ledarskap är avgörande för en bra arbetsmiljö och ger en grund för att vara en attraktiv arbetsgivare.

kontakta oss gärna!

Colabit Försäljning
Nygatan 34, 80311 Gävle